Goldmand bot {{content.account}}

WAX {{content.wax.toFixed(4)}} {{content.gm.account.stamina}}/{{content.gm.account.max_stamina}} {{content.ram}} {{content.cpu}} ({{content.data.cpu_limit.used/content.data.cpu_limit.max*100 | number:0}}%)
Deposit
Withdraw

Alcor market

Inventory {{content.event.show_date()}}

{{val.data.name}} - {{val.data.rarity}}
0/0
{{content.event.get_time(content.gm.last_mine+content.gm.event.get_task_time())}}

Config Bot

โปรดตั้งค่า Api key เพื่อใช้งานระบบ อัตโนมัติ

Credit

{{content.wallet.data.credit}}

ใช้ไปแล้ว {{content.wallet.data.used.credit}}

ตัวอย่างการตั้งค่า ระบบ ซื้อขายอัตโนมัติ
- ต้องตั้งค่า Consume ทรัพยากรที่ใช้แต่ละรอบ บอทจะนำค่าไป คำนวนเพื่อใช้ในการซื้อ ทรัพยากร แต่ละครั้งโดยจะนับเป็นรอบที่ใช้งานในการซื้อ
  เช่น Type ของเราคือ GMF ต้องใช้ทรัพยากร GMM,GME ในการ Mine แต่ละครั้งที่ 2.2785 , 2.3715
  [ถ้าหากเราตั้งค่า] 
  Auto Buy (รอบ) : 3
  Buy (รอบ) : 12 

  บอทจะคำนวนว่า GMM เหลือน้อยกว่า 2.2785 x 3 หรือไม่ หากเหลือน้อยกว่า 
    บอทจะซื้อ GMM เพิ่มขึ้น ประมาณ 2.2785 x 12 โดยการซื้อเป็นหน่วย WAX ณ ปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หักค่า ธรรมเนียม Market 0.2%
  และจะซื้อ GME ด้วยกระบวนการเดียวกันกับข้างต้น
  ทั้งนี้ หากจำนวน WAX ในกระเป๋ามีไม่เพียงพอ บอทจะข้ามขั้นตอนการซื้อทั้งหมดออกไป จำเป็นต้องสำรอง WAX ไว้ให้เพียงพอด้วยนะครับ

- การขาย
  ตั้งค่าโดยการใส่จำนวน เช่น 50
  หาก มี GMF เกิน 50 บอทจะทำการ Withdraw ณ ตอนนั้นเลย และ โยนเข้า Maket ทันที ได้เงินกลับมาเป็น Wax ตามจำนวนทั้งหมด

หากไม่ต้องการใช้งานในส่วนใดๆ ให้ปล่อยว่างไว้ หรือปิด/เปิด ทาง Slidebar ก็ได้